Header image
CS flag CS flag

Daňové poradenství

Naše společnost poskytuje komplexní poradenství v oblasti přímých i nepřímých daní, a to jak právnickým, tak i fyzickým osobám. Za účelem udržení vysokého standardu poskytovaných služeb je daňové poradenství zaměřeno na vybrané oblasti daňového práva, ve kterých naši daňoví poradci a konzultanti získali během své praxe příslušnou odbornost a zkušenosti a profilovali se tím mezi uznávané odborníky. Vedle ad hoc daňového poradenství v oblasti veškerých daní zaměřeného na okamžité potřeby klientů včetně tzv. hot-line podpory a zpracování veškerých typů daňových přiznání či asistence při jejich přípravě se naše kancelář zaměřuje na následující oblasti:

Transakční poradenství

Služby transakčního poradenství zajišťuje tým složený z daňových, účetních a právních poradců s cílem komplexně ošetřit veškeré možné ekonomické dopady související s akvizičními a restrukturalizačními projekty. Naše služby jsou zaměřeny především na následující oblasti:

Převodní ceny

Převodní ceny jsou ceny, za které podnik převádí hmotný a nehmotný majetek, nebo za které poskytuje služby sdruženému (spojenému) podniku. Tyto ceny jsou významné jak pro daňové poplatníky, tak pro daňové správy, neboť do velké míry určují výnosy a náklady, a tedy zdanitelné zisky sdružených podniků v různých daňových jurisdikcích.

Převodní ceny představují základní prvek zájmu finanční správy z pohledu daňové kontroly na daních z příjmů. Cílem daňových kontrol je vždy ověřit správnost nastavení převodních cen sdružených podniků tak, aby respektovalo rozsah skutečně vykonávaných funkcí a nesených rizik jednotlivých společností ve skupině a s tím související nastavení vnitroskupinových cen podle principu cen nezávislých.

Převodní ceny celosvětově nabývají na významu v souvislosti s iniciativou OECD, která vyústila ve zpracování akčního plánu BEPS (Base Erosion and Profit Shifting).

Převodní ceny se pro účely prokazování správnosti nastavení obhajují tzv. Dokumentací k převodním cenám, která se vyhotovuje podle celosvětově přijatých pravidel OECD. Takto zpracovanou dokumentaci je následně možné použít jak pro účely českého daňového řízení, tak je vyžadována zahraničními finančními úřady, které jsou příslušné jednotlivým dceřiným společnostem ve skupině.

Náš tým specializující se dlouhodobě na převodní ceny poskytuje zejména následující služby:

Aktuální informace také zde:

TP Monitor
Směrnice OECD o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy

Pokyny D Ministerstva financí Pokyn D 332 Pokyn D 333 Pokyn D 334 Pokyn GFŘ D 10

Právní podpora

Veškeré služby administrativně – právní podpory zajišťujeme za pomoci vlastního spolupracujícího advokáta nebo ve spolupráci s našimi partnerskými právními kancelářemi, popř. ve spolupráci s klientem vybranou advokátní kanceláří.

  • Asistence / příprava dokumentů potřebných k realizaci fúze, restrukturalizačních projektů a přeměn
  • Revize či příprava smluvních dokumentů ve vazbě na související daňové a účetní poradenství
  • Registrační služby
  • Zajištění dalších právních služeb s důrazem na daňově optimální režim poskytnuté služby

Účetní poradenství

Náš tým účetních poradců a auditorů zajišťuje komplexní služby v oblasti českých a mezinárodních účetních standardů zaměřené především na následující oblasti, a to jak pro interní potřeby klientů, tak v rámci statutárních auditů.